No module Published on Offcanvas position

 

Oldtimerclub  Oude  Gloriën  vzw

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Beleidsplan

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Oldtimerclub Oude Gloriën vzw
maatschappelijke zetel: Weehaagstraat 13 – 9160 Lokeren

Ondernemingsnummer: 0844 181 003               

Leden die zich wensen aan te sluiten dienen zich akkoord te verklaren met de voorwaarden in dit reglement bepaald.   

Raad van Bestuur

BROEKAERT Jean-Paul, Voorzitter

GOVAERT Johan, Secretaris

VERMEIRE Luc, Penningmeester

DE GRAUWE Werner, Logistiek medewerker

Dagelijks Bestuur Velokes

BROEKAERT Jean-Paul

BRUYNEEL Henri

 

De verkiezing of vervanging van de leden van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur gebeurt op de algemene vergadering volgens de regels opgenomen in de statuten van de VZW.

De bestuursleden zijn het aanspreekpunt bij uitstek voor alle leden.  

Statuten

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de VZW. Mochten er tegenstrijdigheden zijn dan hebben de statutaire bepalingen steeds voorrang op bepalingen opgenomen in het  huishoudelijk reglement. De statuten van de VZW kunnen geraadpleegd worden op de zetel van de VZW, alsook op de website van de overheid.

Doel

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van het in stand houden van oude voertuigen met een oldtimerstatuut.

Om dit doel te realiseren kan de vereniging de volgende activiteiten ontplooien: beurzen, rondritten, tentoonstellingen, manifestaties en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hoofddoel.

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.

Alleen de effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Nieuwe toegetreden  leden zullen na goedkeuring van hun aanvraag tot lidmaatschap door de Raad van Bestuur en na betaling van het lidgeld, onmiddellijk kunnen meedoen aan de activiteiten en genieten van de voordelen van de VZW.

Een verwerping van de kandidatuur wordt schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld  zonder verplicht te zijn de genomen beslissing te wettigen.

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagt momenteel 15 € per voertuig, ongeacht het aantal passagiers.

Leden, in het bezit van meerdere voertuigen, betalen slechts éénmaal lidgeld voor alle voertuigen  samen, op voorwaarde dat er telkens slechts één voertuig aan de activiteit deelneemt.

De algemene vergadering bepaalt jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

Betaling geschiedt jaarlijks door overschrijving op de bankrekening van de VZW.

Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot 31 december.

Beëindiging van het lidmaatschap wordt automatisch gemeld aan de BEHVA.

Het lid dat zijn bijdrage niet betaalt wordt beschouwd als ontslagnemend. 

Leden die niet akkoord gaan met ons Privacy Beleid, kunnen we niet inschrijven in onze ledenlijst en kunnen zodoende geen lid blijven.

Bijdrage activiteiten

Voor iedere activiteit wordt een bijdrage gevraagd, behalve voor de Verrassingsrit die volledig gratis is.

Niet-leden betalen per activiteit  2,00 € extra bovenop de bijdrage en kunnen niet genieten van de gratis Verrassingsrit.

Inschrijvingen ter plaatse kosten 2,00 € extra.

De deelnemers zullen de bijdrage storten op de rekening van de VZW.

Inrichten activiteit

Leden die een activiteit wensen in te richten kunnen deze melden aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur heeft het recht om activiteiten goed te keuren, te doen aanpassen of te weigeren.

Publicatie van de activiteiten

Deze worden aan de leden gemeld via e-mail, nieuwsbrief of brief. Zij worden ook vermeld op de website.

Deelname activiteiten

Afwezigheid op de activiteit geeft geen recht op terugstorting van de bijdrage.

Bij tijdige annulering zal de VZW de bijdrage terugstorten. Bij laattijdige annulering daarentegen beslist de Raad van Bestuur welk deel, afhankelijk van de reeds gemaakte kosten,  teruggestort kan worden.

Annulatie activiteiten

Indien, om welke redenen dan ook een activiteit niet doorgaat , zal de bijdrage teruggestort worden. De leden kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

E-mail adressen

Om kosten te besparen wordt er zoveel mogelijk gecommuniceerd via e-mail.  De e-mail adressen zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet aan derden medegedeeld.

Voertuig

Elk deelnemend voertuig dient  wettelijk in orde te zijn. De VZW of organisator van de activiteit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet wettelijk in orde zijn van het voertuig. Dit is de expliciete verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder om dit te controleren.

Verzekering

Elk deelnemend voertuig dient over een geldig verzekeringsbewijs te beschikken.

De VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van een dergelijk bewijs.

Elk ongeval valt buiten de verantwoordelijkheid van de VZW en dient gedekt  te worden via eigen verzekeringen.

Gedragscode

 De leden van de vereniging zijn verplicht

1:De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

2:De belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden;
3:Genieten en plezier maken staan hoog in het vaandel.

Een vriendschappelijk sfeer in de club en tijdens de activiteiten zijn van groot belang.  

Bij vaststelling van  

a;rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen. De VZW of organisator van de activiteit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen door haar leden. Het is de expliciete verantwoordelijkheid van de chauffeur.
b; roekeloos rijden
c: ongeoorloofd gedrag zoals: agressiviteit, ruzie, grove taal,…tegenover  andere leden,derden of bestuursleden is de organisator of een aanwezig lid van de Raad van Bestuur bevoegd om het lid uit te sluiten van verdere deelname aan de activiteit. Dit kan verder tot sancties leiden zoals vastgelegd in de statuten.

   
Voordelen lidmaatschap

Mogelijkheid goedkope oldtimerverzekering via BEHVA (Marsh)

 

Voorgelegd door de Raad van Bestuur en goedgekeurd op de Algemene vergadering van 08/10/2020 door de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen.

Wijzigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 00/00/2020. 

Contact

Heb je vragen over onze club of activiteiten?

oude.glorien@gmail.com

Tel.  +32 477 21 79 85 na 20u00

Maatschappelijke zetel:

Weehaagstraat 13

9160 Eksaarde

ondernemingsnummer BE 0844 181 003

Bankrekeningnr. : BE11 9730 5517 5048    BIC ARSPBE22

 

 

Over ons

 

Wij zijn een familiale club met liefde voor oldtimers. Zowel auto's, moto's, vrachtwagens, fietsen, als tractoren zijn welkom.